A+ A A-

Regulamin Portalu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Regulamin portalu i warunki korzystania z serwisów internetowych ARW Estet

1. Przedmiot regulaminu

(1) Każdy Użytkownik odwiedzający Portal akceptuje Regulamin.
(2) Firma ARW Estet. jest Administratorem i podmiotem prowadzącym ogólnodostępny internetowy regionalny portal informacyjny funkcjonujący pod adresem www.skierniewice24.pl, jest też serwis portalu dostępny pod adresem: www.kwiat.skierniewice24.pl

 (3) Wszystkie regulacje zawarte w niniejszym regulaminie obejmują swym zakresem obowiązywania wszelkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępną pod wszystkimi z wymienionych powyżej adresów internetowych (URI).

 

2. Definicja pojęć stosowanych w regulaminie

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Autor - każdą osobę, która zamieszcza jakiekolwiek treści na stronach portalu skierniewice24.pl,
 2. Portal - wszystkie strony internetowe, informacje, zasoby i funkcjonalność dostępne pod adresami podanymi w punkcie 1 Regulaminu,
 3. Formularz kontaktowy - oznacza udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu panel, którego wypełnienie i przesłanie Usługodawcy przez Użytkownika jest konieczne do korzystania z niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, zamieszczony na stronach portalu skierniewice24.pl,
 5. Materiały – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane na Stronach Internetowych Serwisu przez Użytkownika, w ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 6. Zdjęcia – należy przez to rozumieć wszelkie fotografie, ilustracje, skany, itp.
 7. Użytkownik - każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z zasobów i funkcjonalności Portalu, zarówno taka, która dokonała rejestracji w Portalu jak i niezarejestrowana.
 8. Konsument - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 10. Usługodawca - oznacza Zbigniewa Gradowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ARW Estet Zbigniew Gradowski z siedzibą w Skierniewicach (96-100), ul.Piłsudskiego 1 NIP:836-100-16-11, REGON: 750254547, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., będący jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 11. Ogłoszenie - oznacza ogłoszenie zamieszczone przez Przedsiębiorcę i prezentowane na stronie Stronie Poralu
 12. Reklama - oznacza reklamę zamieszczoną przez Przedsiębiorcę i prezentowane na stronie Portalu.
 13. Regulamin - regulamin portalu skierniewice24.pl,
 14. Licencja Estet – przyjęte zasady dostępne po zgłoszeniu się do ARW Estet
 15. Rejestracja – możliwość rejestracji jest ograniczona i dotyczy tylko osób podejmujących współpracę z Portalem

 

3. Korzystanie z treści Portalu

(1) Większość Utworów zamieszczonych w Portalu są chronione prawem autorskim. Są one tworzone w oparciu o oprogramowanie typu WIKI i udostępniane zgodnie z wolą Autorów w oparciu o licencję Estet. Zarówno komercyjne jak i niekomercyjne korzystanie z wszelkich Utworów opublikowanych na stronach Portalu możliwe jest wyłącznie w zakresie przyznanym przez o licencję Estet

(2) Firma ARW Estet zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia licencji Estet.pl w imieniu własnym oraz Autorów.
(3) licencja Estet.pl nie narusza gwarantowanych przez prawo autorskie uprawnień (np. co do cytatu).

 

4. Wprowadzanie informacji do Portalu

(1) Każdy Użytkownik może zostać Autorem po zgłoszeniu chęci współpracy (formularz kontaktowy) i zarejestrowaniu się w Portalu.
(2) Wszyscy Użytkownicy zamieszczający treści na stronach Portalu akceptują, iż od chwili ich zamieszczenia treści te są nieodwołalnie objęte  licencją Estet.
(3) Użytkownik nie ma prawa zamieszczać Utworów, które

 • nie są jego autorstwa (nie zostały przez niego stworzone),
 • nie pochodzą ze źródła, które zezwala na objęcie Utworu o licencję Estet np. jest to Utwór będący dobrem publicznym ("public domain") lub jest sam objęty licencją Estet, GNU FDL lub inną zgodną z licencją Estet (wolne źródło).

Zabrania się zamieszczania w Portalu treści, które mogą naruszać prawa autorskie osób trzecich.
(5) Użytkownik zachowuje wszelkie prawa co do Utworu, którego jest Autorem. Ma on prawo opublikować Utwór gdzie indziej lub pod inną licencją, lecz nie może już cofnąć licencji udzielonej ARW Estet - ten tekst pozostanie na zawsze objęty  licencją Estet.
(6) W przypadku zamieszczenia Utworu pochodzącego z wolnego źródła (ust. 4 tiret drugie in fine) konieczne jest dodanie informacji o prawach autorskich i, jeśli jest to Utwór dostępny w sieci, dołączenie do niego linku zwrotnego.
(7) Autorzy mają obowiązek preferowania treści oryginalnych w przeciwieństwie do tekstów objętych prawami autorskimi.
(8) Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek treści na stronach Portal nie powoduje powstania między Użytkownikiem a firmą ARW Estet żadnego stosunku zobowiązaniowego, w szczególności nie rodzi roszczeń o wynagrodzenie. Firma ARW Estet jest jednak związana licencją Estet w takim samym stopniu, jak każdy inny podmiot korzystający z opublikowanych w oparciu o ww. licencję Utworów.

 

5. Usługi świadczone Użytkownikom

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników posiadających, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 • Zamieszczenie Ogłoszeń o imprezach, wydarzeniach
 • Zamieszczenie Materiałów;
 • Formularz kontaktowy;
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi odpłatne:
 • Zamieszczenie Ogłoszeń i Reklam
 • Publikowanie artykułów sponsorowanych
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu
 2.  

6. Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 1. Użytkownik może składać zamówienia na usługi odpłatne
 2. Użytkownik składa zamówienie, na usługę którą jest zainteresowany, wysyłając do Usługodawcy email.
 3. Złożenie zamówienia przez Użytkownika, stanowi złożenie Usługodawcy oferty zawarcia umowy świadczenia usługi odpłatnej będącej przedmiotem zamówienia.
 4. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi omówiona i ustalona  między zainteresowanymi stronami.
 5. Aktywacja usługi odpłatnej dokonana zostanie po dokonaniu płatności przez Użytkownika, z chwilą otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji Usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej na rzecz Użytkownika.
 6. Usługodawca udostępnia fakturę VAT obejmującą świadczone usługi odpłatne, zgodnie z żądaniem Użytkownika.

 

7. Treści niezgodne z prawem

(1) Poza ochroną praw osób trzecich (punkt 4 ust. 4) Użytkownicy nie mają prawa zamieszczania w Portalu treści w jakikolwiek inny sposób naruszających prawo. W szczególności zabrania się zamieszczania treści zniesławiających czy obraźliwych.
(2) Firma ARW Estet zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do usuwania wszelkich treści zamieszczonych w Portalu naruszających prawo.
(3) Firma ARW Estet zastrzega sobie prawo do udzielania organom ścigania lub osobom trzecim, których prawa naruszono, wszelkiej pomocy przy dochodzeniu praw i roszczeń wynikających z naruszenia prawa przez publikację w Portalu treści niezgodnych z prawem.

 

8. Odpowiedzialność za treści i poglądy zamieszczane na stronach

(1) Firma ARW Estet nie gwarantuje w żaden sposób prawidłowości treści czy poglądów zamieszczonych na stronach Portalu. Tym samym nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za błędy czy jakiekolwiek inne nieprawdziwe lub niezupełne informacje. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie zweryfikowanie prezentowanych na łamach Portalu informacji.
(2) W szczególności firma ARW Estet nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania informacji opublikowanych na stronach Portalu.

 

9. Przetwarzanie danych osobowych

(1) Rejestracja, a także wysyłanie wiadomości się przez formularz kontaktowy w portalu skierniewice24.pl oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi kierujemy się przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie w minimalnym zakresie czyli niezbędnym do realizacji celów i zadań, dla których są zbierane.
Cele w jakich zbierane są dane osobowe szczegółowo i jasno zostały określone w przepisach prawa - nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy ich aktualizację.
Realizujemy przysługujące prawa do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Niemniej jednak ww. prawa mogą podlegać ograniczeniom, które wynikają wprost z przepisów prawa.

Zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych regulują przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Chronimy dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, jak i nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.
Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Administrator Danych wdrożył i przestrzega środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO. Opracowano i wdrożono szereg procedur mających między innymi za zadanie zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Agencja Estet realizuje przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te wynikają z art. 15 - 21 RODO i dotyczą:
Prawa dostępu do danych osoby której dane osobowe dotyczą - mają Państwo prawo do otrzymania od Administratora Danych potwierdzenia czy Wasze dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa.
Prawa do sprostowania danych - mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych.
Prawa do usunięcia danych tzw. "prawo do bycia zapomnianym" - mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia swoich danych.
Prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania danych w ściśle określonych przypadkach, mianowicie:
w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Prawa do przenoszenia danych - mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyliście jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych - jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Państwa danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Państwa niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń. Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
Prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego - mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie Waszych danych narusza przepisy prawa.

WAŻNE: Ww. prawa podlegają ograniczeniom, które wynikają wprost z przepisów prawa. Każdorazowo realizacja przysługujących Państwu praw będzie poprzedzona analizą formalno-prawną w tym zakresie.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można przesłać mailowo na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Państwa wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki.


(2) Dane udostępniane przez Użytkowników przy rejestracji są traktowane poufnie i nie są udostępniane przez firmę ARW Estet żadnym osobom trzecim
(3) Firma ARW Estet nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych osobowych przez osoby trzecie wynikłe z udostępnienia danych dostępu do Portalu (nazwa użytkownika i hasło) innym osobom przez Użytkownika.

 

10. Uwagi końcowe

(1) Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin  i obowiązują z dniem opublikowania.
(2) W wypadku, gdy dana klauzula Regulaminu jest nieważna pozostała treść Regulaminu pozostaje w mocy.

 


Regulamin portalu ARW Estet został opracowany w oparciu o następujące źródła:

 • http://www.openlaw.com.pl
Więcej w tej kategorii: « Polityka cookies

Register

User Registration
or Anuluj