A+ A A-

Regulamin konkursu - Kwiat Skierniewic 2018

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Regulamin Konkursu Miasto Pięknych Dziewcząt – Kwiat Skierniewic 2018

 Organizatorzy:

1. Organizatorami konkursu Miasto Pięknych Dziewcząt – Kwiat Skierniewic  jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice, oraz Agencja Reklamowo-Wydawnicza ESTET ul. Piłsudskiego 1 w Skierniewicach.

Patronat Medialny:

2. Patronat Medialny: Radio RSC

Zasady Organizacji Konkursu:

3. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

4. Konkurs Miasto Pięknych Dziewcząt - Kwiat Skierniewic ma charakter konkursu regionalnego otwartego dla kandydatek ze Skierniewic i okolic, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.

5. Konkurs jest organizowany przez Organizatorów w dniach od 01.07. 2018 roku do dnia 15.09.2018 roku. Będzie prowadzony dwuetapowo. Finał Konkursu będzie przeprowadzony podczas obchodów XLI Skierniewickiego Święta Owoców i Warzyw 15 września 2018 r., na głównej scenie w Rynku Miejskim w godzinach od 15.30 do17.30

6. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród uczestniczek Konkursu najpiękniejszych Laureatek Konkursu i przyznanie tytułów:

a. - KWIAT SKIERNIEWIC 2018

b. - I KWIAT SKIERNIEWIC 2018

c. - II KWIAT SKIERNIEWIC 2018

d. - KWIAT WDZIĘKU 2018

e. - KWIAT INTERNETU 2018

 f. - RADIOWY KWIAT 2018

7. O wyborze laureatek i przyznaniu tytułów zdecyduje powołane przez Organizatorów jury w składzie nie mniejszym niż 5 osób, z wyłączeniem tytułów Kwiat Internetu 2018, który zostanie wyłoniony drogą internetową i Radiowy Kwiat 2018, który zostanie wyłoniony drogą głosowania SMS.

8. Organizatorzy zastrzegają, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs.

9. Do konkursu przyjętych zostanie 12 kandydatek. Kandydatki zostaną wyłonione na drodze castingu, który odbędzie się 30.08.2018 r. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie wybranej podczas castingu kandydatki jury ma prawo do zakwalifikowania na wolne miejsce innej kandydatki, która zgłosiła się na casting.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu w sytuacji, jeśli nie zostanie zgłoszona odpowiednia liczba kandydatek.

11. W wyborach mogą brać udział kobiety zamieszkałe na terenie Skierniewic i bliższych lub dalszych okolic, w wieku 16-25 lat, z wyłączeniem:

a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatorów lub spółek zależnych od Organizatorów,

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

d. dotychczasowych laureatek konkursu Miasto Pięknych Dziewcząt – Kwiat Skierniewic.

e. W przypadku nie ukończenia przez kandydatkę 18 roku życia, wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (zwanego dalej Opiekunem małoletniej) posiadającego pełnię praw rodzicielskich.

12. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie można dokonać do dnia 30.08.2018 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy lub zgłaszając się na casting, który odbędzie się 30.08.2018 r.

13. Formularz zgłoszenia zawiera informacje dotyczące Kandydatury:

a. Imię i nazwisko

b. Wiek

c. Kontaktowy numer telefonu kandydatki

d. E-mail

e. Zainteresowania

f. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

g. Oświadczenie i wyrażenie pisemnej zgody na postanowienia Regulaminu

14. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem.

15. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatek. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszająca może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszająca może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatorów reklamację.

16. Lista osób zakwalifikowanych do konkursu zostanie ogłoszona 30.08.2018 r.

17. Dla zweryfikowanych pozytywnie kandydatek zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody Organizatorów.

18. Kandydatki uczestniczą w sesjach fotograficznych, a wykonane zdjęcia publikowane będą na stronach internetowych Organizatorów, a także na łamach lokalnych tygodników.

19. Kandydatka i/lub Uczestniczka lub Opiekun Małoletniej udziela Organizatorom bezpłatnej, wyłącznej i nieograniczonej czasowo zgody na użycie i dysponowanie swoim wizerunkiem lub wizerunkiem małoletniej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności publikacji na łamach lokalnych tygodników oraz w serwisie internetowym, www.skierniewice24.pl, www.kwiat.skierniewice24.pl , ponadto w zakresie prowadzenia promocji Konkursu przez Organizatorów i sponsorów Konkursu, których lista zostanie opublikowana na stronie.

20. Każdej z uczestniczek Konkursu zostanie przydzielony numer, który będzie prezentowany przy jej zdjęciu.

21. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie sama kandydatka lub w przypadku osób małoletnich Opiekun małoletniej, wypełniając zgłoszenie.

22. Nie ma możliwości zgłoszenia kandydata do plebiscytu przez osoby trzecie.

23. Przed przystąpieniem do Konkursu każda kandydatka zapoznaje się z niniejszym Regulaminem. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację.

24. Głosować w Konkursie SMS mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby powyżej 16 roku życia za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Głosować można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Polityka Prywatności

25. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez kandydatkę/Uczestniczkę lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego posiadającego pełnie praw rodzicielskich zgody na przetwarzanie jej danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu oraz wizerunku.

26. Przetwarzanie danych osobowych Uczestniczek Konkursu odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

27. Administratorem danych osobowych udostępnianych w Zgłoszeniu przez Uczestniczki Konkursu są Organizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach oraz Agencja Reklamowo Wydawnicza ESTET.

28. Organizatorzy Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach oraz Agencja Reklamowo Wydawnicza ESTET w celu niezbędnym do realizacji Konkursu, przetwarzają dane osobowe Uczestniczki Konkursu podane przez nią w Zgłoszeniu, o którym mowa w pkt E 2 Regulaminu, zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

29. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Konkursu (Regulamin). Kandydatce i Uczestniczce przysługuje prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe informacje znajdziesz w Karcie Informacyjnej.

30. Każda z kandydatek (w przypadku osób niepełnoletnich-rodzic/opiekun) wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnie z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach i czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach, etc. Jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania fotografii z Jej wizerunkiem. Wszystkie sprawy sporne wynikłe z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygają Organizatorzy.

Przebieg Konkursu:

31. W dniu wyborów kandydatki powinny posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną itp.)

32. Przewidziane są cztery prezentacje Kandydatek na scenie, pomiędzy występami towarzyszącymi imprezie Święta Kwiatów i Owoców.

33. Organizatorzy co do zasady nie zapewniają strojów, możliwe jest natomiast ubranie finalistek na wybraną prezentację (wyjście kandydatek) np. przez sponsorów.

34. Uczestniczki przygotowują krótką prezentację o sobie i swoich zainteresowaniach oraz odpowiadają na pytanie zadane przez osobę prowadzącą konkurs.

35. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wyborach kandydatka powinna złożyć pisemne powiadomienie o rezygnacji. Usunięcie fotograficznej prezentacji kandydatki ze stron www, zarządzanych przez organizatorów, może nastąpić po terminie miesiąca od czasu zakończenia konkursu.

36. Kandydatki są zobowiązane do uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych i przygotowawczych.

37. O terminie spotkań kandydatki zostaną poinformowane telefonicznie.

38. W przypadku nieobecności w 20% spotkań, kandydatka może zostać skreślona z listy.

39. Kandydatka jest zobowiązaną do zachowania wizerunku wypracowanego z przedstawicielem Organizatorów (strój, fryzura, makijaż) i nie zmieniania stylizacji przed wejściem na scenę.

40. Kandydatka zobowiązana jest do zapewnienia sobie drobnych elementów strojów (np. spodenki, szpilki, drobne dodatki), które będą wykorzystywane w kolejnych prezentacjach podczas finału.

41. W czasie trwania przygotowań i gali finałowej, kandydatki są zobowiązane do przestrzegania zasad etyki i wzajemnego szacunku.

Nagrody

42. Zwyciężczynie zostaną uroczyście uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami.

Postanowienia końcowe

43. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatorów, na jego podane powyżej adresy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.

44. Złamanie zasad Regulaminu może prowadzić do dyskwalifikacji danej kandydatki.

45. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

46. We wszystkich sprawach spornych nieregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach wraz z Agencją Reklamowo-Wydawniczą ESTET.

 


     

 

 

Artykuły powiązane

Register

User Registration
or Anuluj